• Glava Bg

Ozaveščanje

Znani so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

Znani so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

5. novembra 2020 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2020 izpolniti, so naslednji:
• za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 14,16 %,
• za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,79 %,
• za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 9,62 %,
• za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 7,58 %,
• za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 59,85 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2838/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2020-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme

logo footer