• Glava Bg

Ozaveščanje

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

21. novembra 2019 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2019 izpolniti, so naslednji:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 13,66 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,07 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 7,00 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 10,48 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 60,79 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3116/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2019-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme

logo footer